aanhanger, dakkoffer
 

Verhuurvoorwaarden aanhangwagen

Art. 1

Een geldig NL-rijbewijs en NL-kentekenbewijs zijn vereist. Indien deze bewijzen niet geldig zijn is geen huur mogelijk. Bij het huren van een aanhangwagen kan van deze bewijzen een fotokopie gemaakt worden.

Art. 2:

Het huurtarief en de met de huurder afgesproken borg dient bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden.

Art. 3:

De huurder dient altijd zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering op het trekkende voertuig. Wanneer u met de aanhangwagen rijdt is de aanhangwagen verzekerd via de WA-verzekering van het trekkende voertuig.

Art. 4:

De gehuurde aanhangwagen is niet verzekerd tegen diefstal. Bij diefstal, verlies of schade door schuld is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. Huurder kan de aanhangwagen op slot doen met het meegeleverde disselslot.

Art. 5:

De gehuurde aanhangwagen mag tijdens de huurperiode niet aan derden uitgeleend en/of doorverhuurd worden. De huurder dient aanspraken van derden op de aanhangwagen af te wijzen en de verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

Art. 6:

De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de aanhangwagen niet toegankelijk is voor derden. De gehuurde aanhangwagen dient tijdens de gehele verhuurperiode afgesloten te worden/zijn met het meegeleverde slot.

Art. 7

Bij diefstal en/of vermissing zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen op de huurder verhaald worden.

Art. 8:

In geval van schade, vermissing, diefstal dient dit direct gemeld te worden aan de verhuurder.

Art. 9:

Alle schade, verlies, vermissing en diefstal van de gehuurde aanhangwagen zijn altijd voor rekening van de huurder evenals schades veroorzaakt door storm en overmacht.

Art. 10:

De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke schade die ontstaat door de gehuurde aanhangwagen en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat aan derden. De gevolgschades zoals afslepen, huur vervangende aanhangwagen, eigen schade, schades aan derden en alle andere bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van de huurder.

Art. 11:

De verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken en of materiële schade die ontstaan aan de gehuurde aanhangwagen tijdens de huurperiode.

Art. 12:

De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de aanhangwagen weer terug komt bij de verhuurder als er schade en of gebreken aan de gehuurde aanhangwagen ontstaan tijdens de huurperiode, al of niet de schuld van de huurder zelf. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor de huurder.

Art. 13:

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor datgene wat met de gehuurde aanhangwagen tijdens de gehele huurperiode vervoerd wordt.

Art. 14:

De verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade, diefstal, vermissing van de lading tijdens de huurperiode op welke wijze dan ook. Ook als dit komt door gebreken aan de aanhangwagen.

Art. 15:

Verkeersovertredingen die gemaakt worden met de gehuurde aanhangwagen tijdens de gehele huurperiode zijn voor rekening van de huurder.

Art. 16:

De huurder dient zelf zorg te dragen voor de juiste kentekennummerplaat.

Art. 17:

Het laadvermogen mag niet worden overschreden, eventuele schades, ongelukken of bekeuringen door overschrijding van het maximale laadvermogen zijn voor rekening van de huurder.

Art. 18:

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst en alle andere tussen partijen lopende huurovereenkomsten, zonder enig nader overleg te ontbinden.

Art. 19:

Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de huurder de aanhangwagen niet meenemen naar het buitenland. Onder buitenland wordt uitsluitend verstaan: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Art. 20:

De huurder dient de wetten en regels te kennen van de buitenlandse landen waar de huurder met de gehuurde aanhangwagen komt en is daar zelf voor aansprakelijk en verantwoordelijk. De gehuurde aanhangwagen is geschikt voor Nederland en de huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de landen buiten Nederland.

Art. 21:

Indien huurder met de gehuurde aanhangwagen naar het buitenland gaat, dient huurder ten behoeve van de trekauto een repatriëringsverzekering met aanhangwagensupplement te hebben afgesloten, waarbij het transport of terugrijden van de trekauto in combinatie met de gehuurde aanhangwagen volgens de gebruikelijke voorwaarden is gedekt. Tevens dient huurder er zorg voor te dragen dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met de gehuurde aanhangwagen een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

Art. 22:

Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder is teruggebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen, waarbij de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen.

Art. 23:

Indien de huurder na het reserveren af wil zien van het huren van de aanhangwagen (uitgezonderd bagagewagens) dan kan de huurder tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos annuleren, daarna brengt de verhuurder kosten in rekening. Deze kosten bedragen 30% van het huurbedrag van de gehele huurperiode. Voor gereserveerde bagagewagens geldt dat de huurder tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode kosteloos kan annuleren. Daarna bedragen de annuleringskosten 30% van het huurbedrag van de gehele huurperiode.

Art. 24:

De huurder dient de aanhangwagen zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken. Aan de gehuurde aanhangwagen mogen geen veranderingen door de huurder of in zijn opdracht worden aangebracht, tenzij de verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Art..25:

Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten aan de aanhangwagen, tenzij hiervoor door de verhuurder uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Art..26:

De bagagewagens en gesloten aanhangwagens mogen niet gebruikt worden voor het vervoer van puin, zand, grind, tegels, tuinafval, sloopafval, vee, huisdieren, bederfelijke waren, e.d. Deze aanhangwagens mogen alleen voor verhuis en vakantie doeleinden gebruikt worden.

Art. 27:

Indien de gehuurde aanhangwagen na gebruik vuil terug gebracht wordt, wat de verhuurder in bijzijn van huurder beoordeeld, wordt hiervoor €10,00 in rekening gebracht.

Art. 28:

Huurperiode van een dagdeel is van 08.00-12.30 uur, van 13.00-17.30 uur en van 18.00 uur-22.00 uur.  Dagtarief is van 08.00-17.30 uur. Weekendtarief is van vrijdag 18.00 uur tot en met zondag 17.30 uur. Voor huren in de avonduren gelden de dagdeel tarieven. Ophalen en terugbrengen van de aanhangwagen op andere tijden dan bovengenoemde tijden, altijd in overleg met verhuurder. Weekendtarief voor een bagagewagen is van donderdag 18.00 uur tot en met maandag 08.00 uur.


Vervoerhetzelf verhuur | verhuurvoorwaarden aanhangwagen versie 3.0 | januari 2020.