aanhanger, dakkoffer
 

Verhuurvoorwaarden dakkoffer

Art. 1

Een geldig NL-rijbewijs en NL-kentekenbewijs zijn vereist. Indien deze bewijzen niet geldig zijn is geen huur mogelijk. Bij het huren van een dakkoffer kan van deze bewijzen een fotokopie gemaakt worden. Tevens is de huurder in het bezit van een deugdelijke auto en een WA-verzekering. 

Art. 2:

Het huurtarief en de met de huurder afgesproken borg dient bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden.

Art. 3:

Het is niet mogelijk de gehuurde dakkoffer te verzekeren via Vervoerhetzelf verhuur. Afhankelijk van de situatie vallen autoaccessoires onder de dekking van uw autoverzekering of onder die van uw reisverzekering. Controleer dit s.v.p. bij uw verzekeraar.

Art. 4:

De gehuurde dakkoffer mag tijdens de huurperiode niet aan derden uitgeleend en/of doorverhuurd worden. De huurder dient aanspraken van derden op de dakkoffer af te wijzen en de verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

Art. 5:

De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de dakkoffer niet toegankelijk is voor derden. De gehuurde dakkoffer dient tijdens de gehele verhuurperiode afgesloten te worden voor onbevoegden.

Art. 6:

Bij diefstal en/of vermissing zal de dagwaarde van de gehuurde dakkoffer op de huurder verhaald worden.

Art. 7

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor datgene wat met de gehuurde dakkoffer tijdens de gehele huurperiode vervoerd wordt.

Art. 8:

Indien de gehuurde dakkoffer na gebruik vuil terug gebracht wordt, wat de verhuurder in bijzijn van huurder beoordeeld, wordt hiervoor €5,00 in rekening gebracht.

Art. 9:

Het laadvermogen mag niet worden overschreden, eventuele schades, ongelukken of bekeuringen door overschrijding van het maximale laadvermogen zijn voor rekening van de huurder.

Art. 10:

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst en alle andere tussen partijen lopende huurovereenkomsten, zonder enig nader overleg te ontbinden.

Art. 11:

Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de huurder de dakkoffer niet meenemen naar het buitenland. Onder buitenland wordt uitsluitend verstaan: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Art. 12:

De huurder dient de wetten en regels te kennen van de buitenlandse landen waar de huurder met de gehuurde dakkoffer komt en is daar zelf voor aansprakelijk en verantwoordelijk. De gehuurde dakkoffer is geschikt voor Nederland en de huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de landen buiten Nederland.

Art. 13:

Indien de dakkoffer met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder is teruggebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de dakkoffer, waarbij de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen.

Art. 14:

Alle schade, verlies, vermissing en diefstal van de gehuurde dakkoffer zijn altijd voor rekening van de huurder evenals schades veroorzaakt door storm en overmacht.

Art. 15:

De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke schade die ontstaat door de gehuurde dakkoffer en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat aan derden. De gevolgschades zoals afslepen, huur vervangende dakkoffer, eigen schade, schades aan derden en alle andere bijkomende kosten zijn volledig voor  rekening van de huurder.

Art. 16:

De verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken en of materiële schade die ontstaan aan de gehuurde dakkoffer tijdens de huurperiode.

Art. 17:

De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de dakkoffer weer terug komt bij de verhuurder als er schade en of gebreken aan de gehuurde dakkoffer ontstaan tijdens de huurperiode, al of niet de schuld van de huurder zelf. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor de huurder.

Art. 18:

Indien de huurder na het reserveren van de dakkoffer af wil zien van het huren van de dakkoffer dan kan de huurder tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode kosteloos annuleren, daarna brengt de verhuurder kosten in rekening. Deze annuleringskosten bedragen 30% van het huurbedrag van de gehele huurperiode.

Art. 19:

De huurder dient zelf zorg te dragen voor de juiste dak- of bagagedragers. De huurder heeft gecontroleerd dat de dak- of bagagedragers aan de specificaties van de gehuurde dakkoffer voldoen.

Art. 20:

De huurder dient de dakkoffer zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken. Aan de gehuurde dakkoffer mogen geen veranderingen door de huurder of in zijn opdracht worden aangebracht, tenzij de verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Art. 21:

Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten aan de dakkoffer, tenzij hiervoor door de verhuurder uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Art. 22:

De verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade, diefstal, vermissing van de lading tijdens de huurperiode op welke wijze dan ook. Ook als dit komt door gebreken aan de dakkoffer.

Art..23:

De dakkoffers mogen niet gebruikt worden voor het vervoer huisdieren, bederfelijke waren, e.d. De dakkoffers mogen alleen voor vakantie doeleinden gebruikt worden.

Art. 24:

In geval van schade, vermissing, diefstal dient dit direct gemeld te worden aan de verhuurder.

Art. 25:

Weekendtarief is van donderdag 18.00 uur tot en met maandag 18.00 uur. Weektarief is 7 dagen vanaf de gewenste ophaaldatum. Ophalen en terug brengen van de dakkoffer in de avonduren uitsluitend in overleg.


Vervoerhetzelf verhuur | verhuurvoorwaarden dakkoffer versie 3.0 | januari 2020.